Poslovno načrtovanje inovativnega projekta (na primeru ustanovitve podjetja Sprejemljiva cena)

Inovativni projekt je kompleksen sistem ukrepov, katerih cilj je doseči določene cilje v razvoju znanosti in tehnologije. Povezujejo jih izvajalci dejavnosti, čas in viri. Inovacijski program je kompleks medsebojno povezanih inovativnih projektov, pa tudi projektov, katerih namen je podpirati dejavnosti na tem področju. Trenutno postajajo vse bolj priljubljeni inovativni projekti v predšolskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, katerih primeri navdihujejo ustvarjanje novih izobraževalnih programov.

Raven znanstvenega in tehničnega pomena

Inovativni projekti, pa tudi tehnične rešitve in ideje, ki jih izvajajo, imajo lahko naslednje ravni znanstvenega in tehničnega pomena:

 • posodobitev (osnovna tehnologija se ne spreminja radikalno);
 • inovativen (dizajn novega izdelka se bistveno razlikuje od prejšnjega);
 • vodilni (struktura je bila ustvarjena zahvaljujoč naprednim tehničnim rešitvam);
 • pionirska raven (pojavijo se nove tehnologije in materiali, ki prej niso obstajali).

Stopnja pomembnosti inovativnega projekta določa kompleksnost, obseg, značilnosti promocije rezultatov procesa in sestavo izvajalcev. To bo vplivalo na vsebino vodenja projekta.

Klasifikacija inovativnih projektov

Inovativne projekte lahko razvrstimo na naslednji način:

 • končno;
 • vmesno.

 • kratkoročno;
 • srednjeročno;
 • dolgoročno.

3. Glede na potrebe, ki jih projekt izpolnjuje. Osredotočijo se lahko na ustvarjanje novih ali zadovoljevanje obstoječih potreb.

4. Po vrsti inovacije (ustvarjanje novega ali izboljšanje izdelka, reorganizacija vodstvene strukture itd.).

5. Glede na stopnjo sprejetih odločitev so lahko naslednje narave:

 • korporacija;
 • regionalna;
 • specifična panoga;
 • mednarodna zveza.

Poslovno načrtovanje je samo po sebi izredno tvegano in že samo po sebi inovativno. Ali to pomeni, da je poslovni načrt inovativnega projekta toliko bolj obremenjen z nevarnostjo neugodnih scenarijev in skritih "pasti"? Zaradi nepredvidljivosti rezultata je temu tako. Zato bi bilo treba pri načrtovanju inovativnega poslovnega projekta upoštevati vse vidike protislovij in težav, ki čakajo ne samo razvijalce, temveč tudi vodjo projekta.

Kdaj se poslovni načrt splača?

Za začetek predlagam, da razmejim predmetno področje pripovedi, da dobim jasnejšo predstavo o posebnostih poslovnega načrtovanja na področju inovacij. V članku na temo problemov izvajanja inovativnih projektov smo obravnavali več temeljnih konceptov inovacijske sfere. Opredeljeni so bili zlasti inovacijska dejavnost in inovacijsko aktivno podjetje, inovacijski proces in projekti. Še enkrat bi se rad vrnil k tej vrsti poslovnih pojavov, vendar z nekoliko drugačnega zornega kota. Inovacije se tesno prepletajo v raziskovalni in razvojni praksi, ki so sicer zelo blizu, a niso enake znanstvenim dejavnostim.

Inovacije in znanstvene oblike dejavnosti se razlikujejo tako glede virov kot ciljev. Glavna znanstvena praksa je intelektualni potencial, materialna in tehnična baza ter drugi elementi sistemskega inštituta za znanost. Viri inovacijskega procesa so ljudje-inovatorji, njihovo znanje, koncept, tehnične in tehnološke rešitve, to je tisto, kar je na splošno rezultat znanstvene dejavnosti. Cilj znanosti je pridobiti kakovostno novo znanje, cilj inovacij pa je komercialna uporaba pridobljenega znanja in najdenih rešitev.

Upoštevajte, da je komercialno izkoriščanje in ne pridobivanje znanja v ospredju inovacij. Posledično je prvotno inovativna dejavnost tako v realnem gospodarstvu kot v družbi kot celoti podjetniški izraz, saj trgovina kot cilj predpostavlja ustvarjanje dobička. Druga stvar je, da komercialno ozadje ni očitno za vse faze inovacijskega procesa. Poleg tega je določanje ciljev glede dobička (zlasti v začetnih fazah) celo škodljivo.

Inovacijski in naložbeni projekt (IIP) lahko zajema celoten cikel inovacijskega procesa. A to se ne zgodi prav pogosto. V osnovi gre za dve vrsti projektov, od katerih prva zajema faze faze ustvarjanja inovativnega izdelka, druga vrsta projektnih dejavnosti pa vključuje fazo komercializacije inovacije. Spodaj najdete dvofazni model inovativnega projekta, ki je danes že skoraj postal tradicionalen.

Zastavimo si vprašanje: v kateri fazi je poslovno načrtovanje primerno v inovacijskem procesu? Ne bo pretirano ugotoviti, da je stopnja negotovosti na stopnji oblikovanja ideje (inovativni koncept) in celo na stopnji razvoja zelo visoka. V tem obdobju je izredno težko odgovoriti na vprašanje: ali je inovacija tržna ali ne? In kakršno koli modeliranje prihodnosti v obliki napovedi tržnih reakcij, proizvodnih priložnosti in denarnih tokov je praktično nesmiselno. To sploh ne pomeni, da v prvih fazah ni treba preučevati trga glede na prihodnji izdelek, ampak razvoj poslovnega načrta za inovativni projekt dobi polni pomen šele, ko IIP vstopi v fazo komercializacije.

Cilji in cilji poslovnega načrta IIP

Namen poslovnega načrtovanja je zagotoviti dokumentirano utemeljitev, dokaz stranki, vlagateljem in drugim zainteresiranim stranem, da je koncept inovacije trden v treh glavnih pogledih. Prvi vidik je sprejetje izdelka utelešene ideje na trgu. Drugi vidik se šteje za kompleks finančnih kazalnikov učinkovitosti IIP. Na koncu se kot tretje izhodišče upošteva strokovnost ekipe, ki je sposobna ne samo oblikovati in izdelati inovativnega izdelka, temveč tudi zagotoviti njegovo sklenitev in promocijo na ciljnem trgu.

Če lahko bralci poslovnega načrta navedene vidike pozitivno ocenijo in sprejmejo kot prepričljive argumente za zahtevo ključnih razvijalcev tez, je bil cilj načrtovanja dosežen. In teza je praviloma ena: "Odločite se o začetku projekta in o njegovem financiranju (kreditiranje, subvencije itd.)!" Vse je odvisno od sestave oseb, ki jih zanima odločitev o usodi IIP.

V zvezi s tem je težko govoriti o inovativnem projektu, ki ni vezan na določeno situacijo, ker pri vodenju projektov ni univerzalnih rešitev. Zato predlagam, da ne upoštevamo majhnega, novonastalega inovativnega podjetja. Osredotočili se bomo na primer srednjega ali velikega proizvodnega podjetja z dobro razvitim rednim vodstvom. Področje dejavnosti ni pomembno, prav tako pa ni tako pomembno, kakšna je specifična teža dejavnosti podjetja z inovativno usmeritvijo.

To so lahko lokalni projekti ali projektna podjetja, pri katerih je tržna strategija sama po sebi inovativna. Recimo, da ima podjetje poseben oddelek za upravljanje, odgovoren za razvoj in vzdrževanje inovativnih izdelkov. Inovativni koncept je bil v svoji izvedbi postavljen na raven delujočega prototipa novega unikatnega izdelka. Zgoraj navedeni uvodni opombi vam omogočajo natančnejšo odločitev o ciljih in vrsti poslovnega načrta, ki ga je treba razviti. Vrsta in struktura načrta sta praviloma neposredno povezani s cilji in cilji IIP.

Med nalogami poslovnega načrtovanja pri utemeljitvi IIP so naslednje.

Če imate inovativno idejo, jo morate ustrezno oblikovati. Seveda, če to ni le fantazija, ampak res inovacija, ki bo na trgu povpraševana, kar pomeni, da bo prinašala dobiček. To je lahko odprtje novega podjetja ali uvedba nečesa v obstoječo proizvodnjo. Toda v obeh primerih bo treba pripraviti poslovni načrt.

Kaj je poslovni načrt za inovativni projekt

Za začetek kakršnega koli posla potrebujete projekt. Dokument, v katerem bo opisan z vseh strani, je poslovni načrt. Tu so na kratko navedene vse točke: od namena inovacije do finančne utemeljitve njene izvedbe in tveganj, ki so možna med izvajanjem. Tak dokument je potreben za vse zainteresirane strani in predvsem za tiste, ki so si zamislili uvedbo inovacij. Omogoča vam razumeti, kako primerno je.

Cilji in cilji zbirke

Poslovni načrt je predvidljiv model, še ni konkreten. Toda brez tega je nemogoče oceniti prednosti in slabosti projekta.

Glavni namen dokumenta je z vseh strani utemeljiti perspektive avtorjev.

Če želite to narediti, morate rešiti naslednje naloge:

 • preučite prodajni trg, povezan z izdelki, ki jih nameravate izdati;
 • analizirati prihajajoče stroške;
 • določiti potencialno donosnost podjetja; <
 • preučiti možne težave pri izvajanju.

Zaradi takšnega dela bo postalo jasno, ali se splača vlagati v načrtovano podjetje. Poleg tega, če je načrt odobren, ga je mogoče zlahka uporabiti za razvoj programa posebnih ukrepov za izvedbo projekta.

Struktura poslovnega načrta

Svoje dobro delo pošljite v bazo znanja, samo uporabite spodnji obrazec

Študenti, podiplomski študentje, mladi znanstveniki, ki pri svojem študiju in delu uporabljajo bazo znanja, vam bodo zelo hvaležni.

Poslovno načrtovanje inovativnega projekta (na primeru ustanovitve podjetja "Sprejemljiva cena")

Trenutne gospodarske razmere, povezane s prehodom na tržne odnose, narekujejo podjetjem nov pristop k načrtovanju znotraj podjetja. Načrtovanje je bistvenega pomena za vsako organizacijo, ki namerava ukrepati v prihodnosti. Podjetja so prisiljena iskati take oblike in modele načrtovanja, ki bi zagotavljali največjo učinkovitost sprejetih odločitev. Najboljša možnost za doseganje takšnih rešitev je progresivna oblika poslovnega načrta. Kako ustanoviti svoje podjetje? Kje začeti? Kako zagotoviti poslovno varnost in konkurenčnost izdelkov? Kako izračunati dobiček, obseg proizvodnje, davke, odhodke? Poslovni načrt vam bo pomagal rešiti vsa ta in druga vprašanja. Vključuje razvoj ciljev, ki so podjetniku zastavljeni v bližnji in prihodnji perspektivi, oceno trenutnega stanja v gospodarstvu, prednosti in slabosti proizvodnje, tržne analize in informacije o kupcih. Ponuja oceno virov, potrebnih za doseganje zastavljenih ciljev v konkurenčnem okolju. Poslovni načrt vam omogoča prikaz donosnosti predlaganega projekta in privabljanje potencialnih finančnih partnerjev. Vlagatelje lahko prepriča, da ima podjetje učinkovit in dosleden program za doseganje ciljev in ciljev projekta.

Ustreznost teme tega dela je posledica dejstva, da mora trenutno vsako podjetje izboljšati svoje proizvodne in finančne dejavnosti. Da bi to naredili, je treba jasno razumeti potrebo po prihodnosti v finančnih, materialnih, delovnih in intelektualnih virih, vire njihovega prejema, pa tudi biti sposoben jasno izračunati učinkovitost rabe virov v procesu podjetja delo - to je bistvo poslovnega načrtovanja. Glavno vrednost poslovnega načrta določa dejstvo, da: daje priložnost za določitev sposobnosti preživetja podjetja v konkurenčnem okolju; vsebuje smernice za razvoj podjetja; je pomembno orodje za utemeljitev pridobivanja finančne podpore od zunanjih vlagateljev. Poslovni načrt vam omogoča prikaz donosnosti predlaganega projekta.

Inovacijska dejavnost je tako ali drugače značilna za vsako podjetje. Z velikim izborom vrst naložb in inovacij se podjetje nenehno sooča z nalogo, da izbere naložbeno rešitev. Sprejetje inovativne odločitve je nemogoče brez upoštevanja naslednjih dejavnikov: vrste naložbe, stroškov investicijskega projekta, številnosti razpoložljivih projektov, omejenih finančnih virov, ki so na voljo za naložbe, tveganja, povezanega s sprejetjem določene odločitve itd.

Namen te naloge je razviti poslovni načrt za proizvodnjo nove vrste izdelka. V skladu z zastavljenim ciljem so pri delu rešene naslednje naloge:

preučiti teoretične vidike razvoja poslovnega načrta za inovativni projekt, in sicer koncept poslovnega načrta, njegove cilje in cilje, strukturo in vsebino poslovnega načrta ter kazalnike uspešnosti za razvoj poslovni načrt;

razviti poslovni načrt za proizvodnjo nove vrste izdelka na primeru podjetja Slavyanskiy Khleb LLC.

Teoretična in metodološka podlaga študije je bilo delo domačih in tujih strokovnjakov s področja poslovnega načrtovanja in inovacij: V. Anshin, I. Babuk, I. Balabanov, V. Barinov, V. Burov, N. Gribalev, Yu. Morozov, A. Pelekh, R. Farkhutdinov in drugi

Svoje dobro delo pošljite v bazo znanja, samo uporabite spodnji obrazec

Študenti, podiplomski študentje, mladi znanstveniki, ki pri svojem študiju in delu uporabljajo bazo znanja, vam bodo zelo hvaležni.

  Uvod
 • 1. Inovativno podjetje in njegove značilnosti
 • 2. Poslovni načrt. Koncept, cilji, struktura
 • 3. Načrtovanje poslovanja v inovativnem poslu
 • Zaključek
 • Seznam uporabljenih virov
 • Uvod
 • Prehod na tržne oblike upravljanja v Rusiji je zahteval revizijo ne le oblik in metod glavnih področij proizvodnje, gospodarskih in finančnih dejavnosti, temveč tudi spreminjanje odnosa do ustvarjanja in uporabe inovacij (inovacij) v praksa.
 • Upravljanje razvoja in izvajanja inovacij se običajno imenuje inovacijsko upravljanje. To je razmeroma nov koncept za Rusijo, vendar se je že začel pogosto uporabljati. V sodobnih razmerah je konkurenčen tisti, ki se zna hitro odzvati na spreminjajoče se okoliščine, se ne boji tveganja in sprejema nov napredek v znanosti in tehnologiji.
 • Tema tega preizkusa je »Poslovni načrt v inovativnem poslovanju«.
 • Za razvoj potencialnega vlagatelja mora razvojno podjetje pravilno sestaviti poslovni načrt za inovativni dogodek. To je potrebno, da vlagatelje zainteresiramo za prednost vlaganja denarja v ta in ne v kateri koli drug projekt, da jim pokažemo izvedljivost in donosnost takšne odločitve. Brez zgoraj navedenega dokumenta se ideja o vlaganju sredstev (četudi je na prvi pogled privlačen inovativni projekt iz optimalno razvitega portfelja inovacij za podjetje) vašemu vlagatelju morda zdi nesmiselna, če ne celo smešna. Zato je problem sestave kompetentnega poslovnega načrta v inovativnem podjetju danes eden najnujnejših.
 • Namen tega testa je torej prepoznati in preučiti značilnosti priprave poslovnega načrta v inovativnem podjetju.
 • Na podlagi cilja lahko ločimo naslednje naloge tega testnega dela:
 • 1 Upoštevanje inovativnega podjetja kot posebne vrste poslovanja. Poudarjanje njegovih lastnosti.
 • 2 Raziskovanje postopka poslovnega načrtovanja. Opredelitev koncepta poslovnega načrta, njegovih ciljev in strukture.
 • 3 Razkrivanje značilnosti poslovnega načrtovanja v inovativnem poslu.

Predmet študije so poslovni načrti, pripravljeni za inovativne projekte.

Delo je strukturno sestavljeno iz treh poglavij, katerih vsebina ustreza postavljenim nalogam, uvoda, zaključka in seznama uporabljenih virov.

V povezavi s trenutnimi gospodarskimi razmerami v naši državi, povezanimi s svetovno gospodarsko krizo, prihajajo vprašanja inovacij v ospredje kot sredstvo za izhod iz te negativne situacije. Odgovor nanj je neposredno povezan z resnično učinkovitostjo državne inovacijske politike, ki bi jo morali podpreti s celo vrsto ukrepov za spodbujanje naložb v znanost in inovacije [16].

Kot kažejo svetovne izkušnje, v gospodarstvu, ki temelji na znanju, preprosto ni alternative inovativnemu načinu razvoja. Ustvarjanje, izvajanje in široka distribucija novih izdelkov, storitev, tehnoloških procesov postajajo ključni dejavniki rasti obsega proizvodnje, zaposlenosti, investicij in zunanjetrgovinskega prometa. Tu se skrivajo najpomembnejše rezerve za izboljšanje kakovosti izdelkov, prihranek dela in materialnih stroškov, povečanje produktivnosti dela, izboljšanje organizacije proizvodnje in povečanje njene učinkovitosti. Vse to navsezadnje vnaprej določa konkurenčnost podjetij in njihovih izdelkov na domačem in svetovnem trgu, izboljšanje socialno-ekonomskih razmer v državi [22].

Medtem se v nasprotju z zakoni tržnega gospodarstva, ko povpraševanje spodbuja povečanje inovativne dejavnosti podjetij, v Rusiji razvija nasprotno stanje [3]. Obdobje gospodarskih sprememb v devetdesetih letih, ki ga je ob visokih stopnjah inflacije spremljal močan upad proizvodnje in efektivno povpraševanje, je zaznamovalo stalno upadanje ravni inovacijske dejavnosti. Če je konec osemdesetih let delež podjetij, ki so razvila in uvedla nove ali izboljšane izdelke in tehnološke procese v industriji nekdanje ZSSR, nihal med 60-70%, se je že v začetku devetdesetih let ta vrednost zmanjšala za več kot trikrat .

V letih 1992-94. delež inovativno dejavnih podjetij ni presegel 20% njihovega celotnega števila v industriji. Tako hitro upadanje so takrat razlagale težave v prehodnem obdobju, vendar so se gospodarske težave podjetij nato samo poslabšale. Posledično je drugi vrh padca ravni inovacijske dejavnosti padel na leto 1995, ko je ta delež znašal 5% [5].

V naslednjih dveh letih je še naprej upadala, čeprav ne tako bistveno - na 4% v letu 1997. Potem je prvič po začetku gospodarskih reform prišlo do rahle oživitve inovativnih dejavnost v industriji: raven je bila leta 1998. - 5%, leta 1999 - 6%. Za primerjavo je ta vrednost približno 4-5 krat nižja kot na Portugalskem (26%) in v Grčiji (29%), ki se razlikujejo po minimalnih kazalnikih inovacijske dejavnosti med državami Evropske unije in vrzeli med vodilnimi državami v v zvezi s tem, kot so Nizozemska (62%), Avstrija (67%), Nemčija (69%), Danska (71%) in Irska (74%), doseže 10–12-krat [2].

V zadnjih letih inovacijska aktivnost v Rusiji upada in se ne razlikuje po globini ali kakovosti [23]. Če se leta 2021 le 14% podjetij ni ukvarjalo z nobeno vrsto inovativne dejavnosti, je bilo leta 2021 že 17%. Hkrati se je delež aktivnih podjetij zmanjšal v vseh panogah, razen v transportnem inženiringu.

Na prvi pogled se zdi ta dinamika nenavadna. Konec koncev je bilo v tem času v državi ustvarjena infrastruktura za inovacije, uvedene so bile davčne olajšave za podjetja, ki denar namenjajo za raziskave in razvoj, pojavile pa so se tudi specializirane državne korporacije. Toda njihov vpliv na realno gospodarstvo industrijskih inovacij še ni zelo opazen.

Morda Vas Bo Zanimalo
Poslovne ideje z majhnimi naložbami v DNR
Posel za najstnike
 • Čas Branja. 16 Zapisnik
Posel v državi, proizvodnja idej
Ideje za dacha podjetje
 • Čas Branja. 18 Zapisnik
Primer poslovne ideje
Primer zanimive poslovne ideje
 • Čas Branja. 15 Zapisnik
Kako samostojno promovirati svoje podjetje na internetu
Zanimiva ideja poslovne storitve
 • Čas Branja. 16 Zapisnik
Najbolj donosno podjetje v državi
Kako zaslužiti z zemljo
 • Čas Branja. 15 Zapisnik
Novo.
Poslovne ideje z majhnimi naložbami v Ukrajini doma
Novice poslovne ideje
 • Čas Branja. 22 Zapisnik
Zanimiva ideja za i business
Zanimiva ideja za i business
 • Čas Branja. 10 Zapisnik
3 zanimive ideje za vaše podjetje z naložbami od 100.000 rubljev
Koristni nasveti za vse priložnosti
 • Čas Branja. 23 Zapisnik
Zanimiva poslovna ideja
Zanimiva poslovna ideja
 • Čas Branja. 14 Zapisnik
Preproste poslovne ideje
Preproste poslovne ideje brez naložb
 • Čas Branja. 17 Zapisnik
Zanimiva služba v majhnem mestu
Zanimiva služba v majhnem mestu
 • Čas Branja. 8 Zapisnik
Zanimive ideje ameriškega malega podjetja
O poslu
 • Čas Branja. 23 Zapisnik
Azijske poslovne ideje
Kitajske in japonske poslovne ideje
 • Čas Branja. 8 Zapisnik
Najboljše poslovne ideje leta 2019 z minimalnimi vložki
Zanimive poslovne ideje v Ameriki
 • Čas Branja. 22 Zapisnik
Uporabljamo piškotke
Piškotke uporabljamo, da zagotovimo najboljše izkušnje na naši spletni strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Dovoli piškotke.